fbpx

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Browstore: de onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van wenkbrauwstyling en -verzorging, gevestigd op Visweg 32 in Limmen.
  • Klant: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Browstore.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Browstore en de klant tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, aanbiedingen en behandelingen van Browstore.

2.2. Browstore heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Afspraken

3.1. Afspraken kunnen zowel telefonisch als via de website van Browstore worden gemaakt.

3.2. Bij het maken van een afspraak dient de klant zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. 

3.3. Browstore behoudt zich het recht om afspraken te weigeren of te verzetten indien er gegronde redenen zijn om te veronderstellen dat de klant zicht niet aan de afspraak zal houden of wanneer de gezondheid van de klant of de medewekers van Browstore in gevaar kan worden gebracht.

3.4. Browstore streeft ernaar om de afgesproken tijd zoveel mogelijk na te komen. Indien er onverhoopt vertraging ontstaat, zal Browstore de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Annuleringen

4.1. Annuleringen dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak te worden doorgegeven aan Browstore. 

4.2. Indien de klant de afspraak niet tijdig annuleert, is Browstore gerechtigd de helft van de gehele behandeling in rekening te brengen.

4.3 Indien de klant niet komt opdagen naar de afspraak, is Browstore gerechtigd de gehele behandeling in rekening te brengen.

4.4. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd zich meldt bij Browstore, staat Browstore vrij de verloren tijd in te korten op de behandeling en vooralsnog de volledige behandelkosten in rekening te brengen.

5. Betaling

5.1. Betaling dient contant of via betaalverzoek te geschieden direct na het leveren van de diensten.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Browstore is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste informatie of niet-vermelde aandoeningen.

6.2. Browstore is ook niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en om de bedrijfslocatie.

6.3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Browstore beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende diensten.

7. Geheimhouding

7.1. Browstore zal de gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
7.2. De klant zal de informatie die hij/zij verkrijgt tijdens het gebruikmaken van de diensten van Browstore eveneens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van Browstore.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Browstore is de eigenaar van alle rechten op hun diensten, zoals het auteursrecht en merkrecht. Het is niet toegestaan voor klanten om deze diensten en materialen te kopiëren, delen, veranderen of op een andere manier te gebruiken zonder toestemming van Browstore.

9. Overmacht

9.1. Browstore is niet verplicht om een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht.
9.2. Overmacht omvat onder andere onvermijdelijke gebeurtenissen zoals tekortkomingen van derden, ziekte van personeel, verkeersproblemen, weersomstandigheden, natuurrampen, internet- en stroomstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen en andere situaties waar Browstore geen controle over heeft.
93. Indien Browstore door overmacht niet in staat is om de overeenkomst (deels) uit te voeren, zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

10. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

10.1. Alleen de Nederlandse wet is van toepassing op de afspraken tussen Browstore en de klant.
10.2. De rechter in het gebied waar Browstore zich bevindt, is de enige die bevoegd is om te beslissen over geschillen.

Maak een afspraak bij Browstore.

Scroll naar boven